كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/5/29 چهارشنبه
فايلها
ارزشيابي.xlsx 97.572 KB نحوه ارزشابی دروس ترم تابستان
1399/1/23 شنبه
فايلها
24-25-26.pdf 470.382 KB url کلاسهای مجازی در تاریخ های 24،25 و 26
99-01-23.pdf 116.67 KB url کلاسهای مجازی در مورخه99/1/23
99-01-27.pdf 245.543 KB url روز 27 فروردین
99-1-30.pdf 173.043 KB URL کلاسهای فضای مجازی تاریخ 30 فروردین
99-01-31[1].pdf 258.935 KB url کلاسهای فضای مجازی 99/1/31
99-02-01.pdf 164.99 KB url کلاسهای مجازی 1اردیبهشت
399-02-02.pdf 273.198 KB url کلاس های مجازی روز دوم اردیبهشت
99-02-03.pdf 231.784 KB url کلاسهای مجازی 3 اردیبهشت
99-02-04.pdf 242.712 KB url کلاسهای مجازی چهارم اردیبهشت
99-02-06.pdf 233.196 KB url کلاسهای مجازی روز 6 اردیبهشت
99-02-07.pdf 244.698 KB url کلاسهای مجازی روز 7 اردیبهشت
99-02-08.pdf 251.836 KB url کلاسهای مجازی روز 8 اردیبهشت
برنامه کلاسي مجازي اصلي[ارشق].pdf 197.071 KB url کلاسهای مجازی واحد ارشق
99-02-09.pdf 119.459 KB url کلاسهای مجازی 9 اردیبهشت
99-02-10.pdf 218.016 KB url کلاسهای مجازی 10 اردیبهشت
99-02-11.pdf 89.206 KB url کلاسهای مجازی 11 اردیبهشت
99-02-13.pdf 109.199 KB url کلاسهای مجازی 13 اردیبهشت
99-02-14.pdf 64.038 KB url کلاسهای مجازی 14 اردیبهشت
99-02-15.pdf 143.155 KB url کلاسهای مجازی 15 اردیبهشت
99-02-16.pdf 58.509 KB url کلاسهای مجازی 16 اردیبهشت
99-02-16-1.pdf 191.882 KB url کلاسهای مجازی 17 اردیبهشت
99-02-18.pdf 112.312 KB url کلاسهای مجازی 18 اردیبهشت
99-02-20.pdf 92.29 KB url کلاسهای مجازی 20 اردیبهشت
99-02-21.pdf 150.895 KB url کلاسهای مجازی 21 اردیبهشت
99-02-22.pdf 90.125 KB url کلاسهای مجازی 22 اردیبهشت
1399/1/23 شنبه
بيشتر